Sữa chữa máy siêu màng nhôm cho khách hàng

Liên hệ: 081 5674455

Máy siêu màng nhôm là một trong những máy dễ bị hỏng hóc, và khó sữa chữa nhất trong các loại máy.Do tính chất công việc mà máy phải hoạt động cũng như cách bảo quản của người dùng.