Thiết kế Robot Kuca trên phần mềm solidwork

  • Bước 1: bật phần mềm solidwork 2014 hoặc phiên bản khác.
Solidwork phiên bản 2014.

Bước 2: Vẽ đế robot Kaca.

Bản vẽ đế robot kaca.

Đế robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Đế robot.

Bước 3: vẽ khâu thứ hai của robot.

Bản vẽ khâu thứ hai của robot.
Khâu thứ hai của robot.

Bước 4: Vẽ khâu thứ ba của robot.

Bản vẽ khâu thứ 3 của robot.

Khâu thứ 3 của robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Khâu thứ 3 của robot

Bước 5: Vẽ khâu thứ tư của robot.

Bản vẽ khâu thứ 4 của robot.

Khâu thứ 4 của robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Khâu thứ 4 của robot.

Bước 6: Vẽ khâu thứ năm của robot.

Bản vẽ khâu thứ 5 của robot.

Khâu thứ 5 của robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Khâu thứ 5 của robot.

Bước 7: Vẽ khâu thứ sáu của robot.

Bản vẽ khâu thứ 6 của robot.

Khâu thứ 6 của robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Khâu thứ 6 của robot.

Bước 8: Vẽ khâu thứ Bảy của robot.

Bản vẽ khâu thứ 7 của robot.

Khâu thứ 7 của robot thiết kế theo bản vẽ trên phần mềm Solidwork.

Khâu thứ 7 của robot.